Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Częstochowie
Na podstawie § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. z 2015 r. poz. 2334)
ogłasza się
1. Zmianę statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. Nr 4, poz. 61, z 2016 r., poz. 5301 i z 2019 r., poz. 4524) zgodnie z treścią uchwały Nr 7/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 21 czerwca 2021 r. polegającą na nadaniu nowego brzmienia:
1) § 15 ust. 6 Statutu
„Kadencja Zarządu pokrywa się z kadencją organów gmin i trwa do chwili wyboru nowego Zarządu Związku.”;
2) § 24 ust. 2 Statutu
„Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).”..
2. Zmianę statutu Związku wpisano w dniu 15 listopada 2021 r. do Rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
w.z. Wojewody Śląskiego
I Wicewojewoda Śląski
Jan Chrząszcz

DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA SLASKIEGO
Katowice, dnia 2 grudnia 2021 r.
Poz. 7657
Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak
Data: 2021-12-02 07:57:37

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

 

Na podstawie § 10 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. z 2015 r. poz.2334)  ogłasza się

 

1. Zmianę statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 4 z dnia 11 stycznia 2005 r., poz. 61), zgodnie z treścią uchwały
Zgromadzenia Nr 11/19 z dnia 4 lutego 2019 r.
2. Zmianę statutu Związku wpisano w dniu 3 czerwca 2019 r. do Rejestru związków międzygminnych
prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

 

W Statucie Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie wprowadza się następujące zmiany :

 

1/ w § 11 skreśla się pkt 9;

2/ w § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„ § 14a. 1. Na okres kadencji Zgromadzenie mocą odrębnej uchwały powołuje ze swego grona trzyosobową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która prowadzi postępowanie w sprawie skarg na działania Zarządu Związku i jednostek organizacyjnych Związku oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

2. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego.

3. Pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje, w tym zwołuje posiedzenia Komisji, Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie podejmuje działania w celu wyjaśnienia wnoszonych skarg, wniosków i petycji, w szczególności jest uprawniona do występowania o zajęcie stanowiska w sprawie przez Zarząd Związku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli Zarządu Związku.

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje propozycję stanowiska w danej sprawie wraz z projektem uchwały Zgromadzenia, podejmując rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

6. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 5, przedkłada się niezwłocznie Przewodniczącemu Zgromadzenia, w celu uwzględnienia projektu w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia.”.

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

 

Na podstawie § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia
2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. z 2015r. poz. 2334) ogłasza się


1. Zmianę statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 4 z dnia 11 stycznia 2005 r., poz. 61), zgodnie z treścią uchwały
Zgromadzenia Nr 6/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
2. Zmianę statutu Związku wpisano w dniu 4 października 2016 r. do Rejestru związków międzygminnych
prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

 

W Statucie Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Związek gmin nosi nazwę: Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, zwany dalej
Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016r., poz. 446) i niniejszego Statutu. Nazwa Związku może być określona skrótem „Związek Gmin
ds. Wod-Kan”,”;
2) w § 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:
„1/ zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie eksploatacji systemu wodociągowego, odtworzenia oraz
rozbudowy istniejących wodociągów zgodnie z regulaminem rozbudowy sieci wodociągowej na
obszarze gmin uczestników Związku,
2/ eksploatacji kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków na obszarze gmin uczestników Związku
i odtworzenia oraz rozbudowy istniejących kanalizacji zgodnie z regulaminem rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej na obszarze gmin uczestników Związku,”;
3) w § 10 uchyla się ust. 2,
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA SLĄSKIEGO
Katowice, dnia 20 października 2016 r.
Poz. 5301
„§ 11. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:
1/ wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego i dwóch zastępców Przewodniczącego
Zgromadzenia,
2/ wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Związku oraz uchwalanie regulaminu Zarządu
Związku,
3/ stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego
działalności,
4/ decydowanie w sprawach warunków zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu
Związku,
5/ uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania tego planu
oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku,
6/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres
zwykłego zarządu,
7/ opiniowanie rocznych planów inwestycyjnych,
8/ uchwalanie programu działania Związku, zasad jego funkcjonowania i rozwoju,
9/zatwierdzanie taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
10/ tworzenie lub przekształcanie podmiotów podległych Związkowi oraz decydowanie
o zawarciu umów z innymi podmiotami w celu wykonywania zadań Związku oraz ocena
realizacji tych zadań,
11/ uchwalanie statutu Związku i zmian w statucie,
12/ podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowego uczestnika do Związku i określanie
warunków takiego przyjęcia,
13/ stwierdzanie ustania uczestnictwa w Związku oraz określanie warunków wystąpienia
uczestnika ze Związku,
14/ wyrażenie zgody na przystąpienie Związku do organizacji gospodarczych, spółek itp.,
15/ wyrażenie zgody na zbycie części majątku Związku z zastrzeżeniem § 19 ust. 3,
16/ wnioskowanie do rad gmin uczestniczących w Związku o jego rozwiązanie oraz
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku,
17/ zatwierdzanie planu likwidacji Związku,
18/ zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku przedstawianych okresowo uczestnikom
Związku,
19/ uchwalanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na obszarze działania Związku,
20/ uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
21/ ustanawianie zasad gospodarowania majątkiem Związku,
22/ uchwalanie regulaminów rozbudowy sieci wodociągowej oraz regulaminów rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gmin uczestników Związku.”;
5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Zgromadzenia Związku są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz
w każdym kwartale.”;
6) w § 14 ust. 8 uchyla się zapis „ bezwzględną większością głosów”,
7) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Dziennik Urzedowy Województwa Slaskiego – 2 – Poz. 5301
„4. Zarząd Związku jest wybierany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków
w głosowaniu tajnym.”;
8) w § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zarząd Związku może zatrudnić Dyrektora Biura Związku.”;
9) w § 15 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Z Prezesem Zarządu Związku, jego zastępcą oraz pozostałymi członkami Zarządu nawiązywany jest
stosunek pracy z wyboru. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia
Związku.”;
10) w § 16 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8/ uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku.”;
11) § 19 otrzymuje brzmienie :
„§ 19. 1. Majątek Związku stanowią:
1/ przekazane przez poszczególne gminy składniki ich mienia nieruchomego i ruchomego
służącego realizacji zadań przyjętych przez Związek,
2/ akcje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.,
3/ dochody z majątku i działalności Związku,
4/ dotacje i darowizny,
5/ inne źródła.
2. Mienie z ust. 1 pkt 1 podlega zwrotowi na rzecz gmin, gdy ustaje cel przekazania oraz w trybie
§ 27 i 29 niniejszego Statutu.
3. Zbycie mienia Związku powstałego w drodze określonej w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu może
nastąpić tylko za zgodą rady gminy, na terenie której znajduje się to mienie. Zgoda wyrażana jest
w formie uchwały rady gminy.”;
12) uchyla się § 20;
13) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. 1. Zarząd Związku opracowuje projekt planu finansowego. Plan finansowy Związku winien być
uchwalony przez Zgromadzenie Związku przed rozpoczęciem roku budżetowego, jednak nie później niż
do 31 stycznia roku budżetowego.
2. Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o uchwalony plan finansowy oraz ustawę
o finansach publicznych.
3. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej
gmin.”;
14) dotychczasowa treść § 24 otrzymuje oznaczenie ust. 1;
15) w § 24 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają : Prezes lub Zastępca
Prezesa i jeden członek Zarządu, albo Prezes lub Zastępca Prezesa i osoba upoważniona przez Zarząd
(pełnomocnik).”;
16) w § 26 uchyla się ust. 5;
17) w § 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, ust. 1 b, ust. 1c i 1d w brzmieniu :
„1a. Uczestnictwo gminy w Związku ustaje także w razie :
1/ zniesienia gminy,
2/ wykluczenia gminy ze Związku.
1b. Wolę wystąpienia gmina potwierdza uchwałą swojej rady gminy.
Dziennik Urzedowy Województwa Slaskiego – 3 – Poz. 5301
1c. Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę o wykluczeniu gminy ze Związku i ustaniu uczestnictwa
gminy w Związku w przypadku:
1/ udowodnionego działania na szkodę Związku,
2/ niewykonywania zobowiązań wobec Związku,
3/ niedostosowania się do postanowień Statutu Związku.
1d. Treść uchwały Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1d podlega niezwłocznemu przekazaniu do
właściwej rady gminy.”;
18) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Gmina uczestnicząca w Związku o swoim zamiarze wystąpienia powinna powiadomić Związek
najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem roku budżetowego.”.
WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek

                    
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

 z dnia 5 stycznia 2005 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji. (Katowice, dnia 11 stycznia 2005 r.)

 

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307)  ogłasza się

statut Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji.


Siedzibą Związku jest miasto Częstochowa.


Związek został wpisany do Rejestru związków międzygminnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w dniu 23 grudnia 1991 r. pod nr 48.
                                                             

STATUT

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN D/S WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Część I
Postanowienia ogólne

§ 1. Związek gmin nosi nazwę: Związek Komunalny Gmin d /s Wodociągów i Kanalizacji, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r z późn. zmian.) i niniejszego statutu. Nazwa Związku może być określona skrótem "Związek Gmin d/s Wod-Kan".
§ 2. Siedzibą Związku jest miasto Częstochowa.
§ 3. Uczestnikami Związku są gminy:
 1) Częstochowa
 2) Kłobuck
 3) Blachownia
 4) Mykanów
 5) Olsztyn
 6) Poczesna
 7) Konopiska
 8) Rędziny
 9) Miedźno
 10) Mstów
§ 4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§ 5. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
§ 6. Związek jako komunalna osoba prawna podlega nadzorowi prawnemu i finansowemu zgodnie z art. 86 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Część II
Zadania Związku

§ 7. Do zadań Związku należą w szczególności sprawy:
 1) Wodociągów i zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców na obszarze gmin uczestników Związku.
 2) Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze gmin uczestników Związku.
 3) Określanie strategii i kierunków rozwoju systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarze działania Związku.
 4) Ochrony wód podziemnych Górnojurajskiego Zbiornika Wód Podziemnych 326.
 5) Kształtowanie polityki opłat za wodę i ścieki.
 6) Wyznaczanie ogólnych kierunków polityki inwestycyjno-modernizacyjnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
 7) Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podmiotem gospodarczym którego Związek jest właścicielem.

 

Część III
Organy Związku

§ 8. Organami Związku są:
 1) Zgromadzenie Związku
 2) Zarząd Związku
§ 9. 1. W skład Zgromadzenia wchodzą: Prezydent Miasta Częstochowy, burmistrzowie i wójtowie gmin - uczestników Związku oraz czterech przedstawicieli Miasta Częstochowy.
2. Odwołanie przedstawicieli gmin w Związku następuje w takim samym trybie jak ich wyznaczanie.
§ 10. 1. Kadencja Zgromadzenia pokrywa się z okresem kadencji rad gmin.
2. Członkom organów Związku przysługują diety ustalone uchwałą Zgromadzenia.
§ 11. Do właściwości Zgromadzenia należy w szczególności:
 1) Uchwalanie programu działania Związku, zasad funkcjonowania i jego rozwoju.
 2) Wybór i odwołanie:
a) przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia
b) Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków.
 3) Stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
 4) Uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi Związku z tego tytułu.
 5) Zatwierdzanie taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 6) Opiniowanie rocznych planów inwestycyjnych.
 7) Tworzenie lub przekształcanie podmiotów podległych Związkowi oraz decydowanie o zawarciu umów z innymi podmiotami w celu wykonywania zadań Związku.
 8) Ocena realizacji zadań przez podmioty, którym Związek zlecił ich wykonanie.
 9) Uchwalanie statutu i zmian w statucie.
 10) Określanie warunków przyjęcia nowego uczestnika do Związku.
 11) Określanie warunków wystąpienia uczestnika ze Związku.
 12) Wyrażenie zgody na przystąpienie Związku do organizacji gospodarczych, spółek itp.
 13) Wyrażenie zgody na zbycie części majątku Związku z zastrzeżeniem § 19 ust. 3.
 14) Wnioskowanie do rad gmin uczestniczących w Związku o jego rozwiązanie, podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku.
 15) Zatwierdzanie planu likwidacji Związku.
 16) Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku przedstawianych okresowo uczestnikom Związku.
 17) Uchwalanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania Związku.
 18) Uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 12. Przewodniczący Zgromadzenia lub jego zastępca zwołuje Zgromadzenie Związku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 13. 1. Zgromadzenie Związku zwołuje się ponadto na pisemny wniosek:
 1) Zarządu
 2) Co najmniej 1/4 członków Zgromadzenia.
2. O zwołaniu posiedzenia przedstawiciele gmin są powiadamiani co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad.
3. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.
Protokół winien być przyjęty na następnym posiedzeniu.
§ 14. 1. Zgromadzenie Związku kontroluje działalność Zarządu Związku; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. Komisja rewizyjna jest właściwa do rozpoznawania spraw we wszystkich dziedzinach działalności Zarządu, a w szczególności:
 1) zgodności działania z przepisami prawa, uchwałami Zgromadzenia, regulaminami, zakresami obowiązków i kompetencji,
 2) struktury organizacyjnej i wywiązywania się z zadań statutowych.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie planu finansowego Związku i występuje do Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje kontrole zlecone przez Zgromadzenie Związku, lub z własnej inicjatywy.
5. Ze względu na cel i przedmiotowy zakres kontroli komisja rewizyjna może prowadzić kontrole: kompleksową, problemową, doraźną i sprawdzającą.
6. Działalność komisji rewizyjnej nie narusza uprawnień kontrolnych doraźnych komisji powoływanych przez Zgromadzenie Związku.
7. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Związku spośród jego członków.
8. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów.
9. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący komisji z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch członków komisji lub na żądanie Zarządu Związku.
§ 15. 1. Organem wykonawczym związku jest zarząd liczący 7 osób.
2. W skład Zarządu wchodzą obligatoryjnie przedstawiciele gmin będących największymi producentami i odbiorcami wody, tj. Częstochowa posiada dwóch przedstawicieli, Kłobuck, Mykanów i Olsztyn po jednym przedstawicielu.
3. Pozostali członkowie Zarządu wyłaniani są spośród przedstawicieli gmin, które w trybie § 19 ust.1, pkt 2 niniejszego statutu przekazały do Związku składniki ich mienia służące realizacji zadań Związku.
4. Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków.
5. Prezesa i zastępcę prezesa wybierają członkowie Zarządu ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Zarządu bezwzględną większością głosów statutowego składu zarządu, w głosowaniu tajnym. Do chwili wyboru prezesa obrady zarządu prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
6. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata i trwa do chwili wyboru nowego Zarządu Związku.
7. Zarząd Związku może powołać dyrektora biura Związku.
8. Dyrektor biura Związku jest pracownikiem samorządowym.
§ 16. 1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia Związku.
2. Do zadań Zarządu Związku należą w szczególności:
 1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia Związku.
 2) sporządzanie projektu planu finansowego Związku.
 3) wykonywanie budżetu Związku.
 4) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Związku i jego stanu majątkowego.
 5) opracowywanie koncepcji, programów i strategii rozwoju branży wod-kan w obszarze działania związku.
 6) przedstawianie Zgromadzeniu zweryfikowanych wniosków w sprawie zatwierdzania taryf opłat za wodę i ścieki.
 7) prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami, których Związek jest właścicielem.
 8) powoływanie kierowników podmiotów gospodarczych utworzonych przez Związek.
3. Prezes Zarządu Związku organizuje jego pracę oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.
Prezes Zarządu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników biura Związku.
§ 17. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi Związku, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Nie dotyczy to uchwał o wyborze organów Związku.
2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień § 18. 2.
3. Uchwały Zarządu Związku w sprawie inicjatywy uchwałodawczej zbycia części majątku związku zapadają jednomyślnie.
§ 18. 1. W okresie gdy Związek Komunalny Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji posiada 100% akcji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna, Zarząd Związku pełni funkcję Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Sposób reprezentacji Zarządu Związku na Walnym Zgromadzeniu Spółki określa regulamin zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Związku.

 

Część IV
Majątek Związku i zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku

§ 19. 1. Mienie Związku powstaje:
 1) w drodze przekazania przez Wojewodę mienia niepodzielnego, tj. grupowego wodociągu częstochowskiego określonego przez art. 5, ust. 3, pkt 2 oraz art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zmianami),
 2) w drodze przekazania przez poszczególne gminy składników ich mienia służących realizacji zadań przyjętych przez Związek,
 3) z dochodów z majątku Związku ,
 4) z subwencji, darowizn i innych źródeł.
2. Mienie z pkt 1 i 2 podlega zwrotowi na rzecz gmin, gdy ustaje cel przekazania oraz w trybie § 26 i 29 niniejszego statutu.
3. Zbycie mienia Związku powstałego w drodze określonej w ust. 1 pkt 1/ i 2/ niniejszego paragrafu może nastąpić tylko za zgodą rady gminy na terenie której znajduje się to mienie. Zgoda wyrażana jest w formie uchwały.
§ 20. 1. Mienie Związku stanowią:
 1) mienie określone w § 18, w tym: urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne technologicznie związane z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków znajdujących się na terenie gmin uczestników Związku oraz budynki i budowle zaplecza technicznego.
 2) dochody z działalności Związku.
2. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają: prezes lub zastępca prezesa i jeden członek zarządu, albo prezes lub zastępca prezesa i osoba upoważniona przez zarząd (pełnomocnik)
§ 21. 1. Dla realizacji zadania o którym mowa w § 7 związek może tworzyć podmioty gospodarcze lub zawierać umowy z innymi podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze użyteczności publicznej. Związek jest właścicielem tworzonych przez siebie podmiotów gospodarczych.
2. Związek może nabywać i zbywać udziały, akcje i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa bądź gminy.
§ 22. 1. Majątek Związku - wraz z całą infrastrukturą, obiektami i urządzeniami służy zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gmin - uczestników Związku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Związek zapewnia obsługę potrzeb mieszkańców każdej z gmin - uczestników Związku na zasadach równych. Każda z tych gmin jest uprawniona do korzystania z obiektów i urządzeń Związku.
2. Związek może w dalszej kolejności świadczyć usługi, na zasadach określonych w odrębnej umowie, innym gminom spoza Związku.

 

Część V
Gospodarka Finansowa Związku

§ 23. 1. Zarząd Związku sporządza projekt planu finansowego obejmujący wszystkie dochody i wydatki spodziewane w roku budżetowym. Plan finansowy Związku winien być uchwalony przez Zgromadzenie przed rozpoczęciem roku budżetowego, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego.
2. Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przyjęty plan finansowy i przepisy prawne o rachunkowości.
3. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin
§ 24. Podstawą gospodarki finansowej są dochody Związku, na które składają się:
 1) dochody z majątku Związku,
 2) odpisy z zysku podmiotu gospodarczego Związku wg obowiązujących przepisów,
 3) dotacje, subwencje, darowizny itp.
§ 25. W ramach wydatków Związek dofinansowuje z własnych dochodów inwestycje rozwojowe wod-kan prowadzone przez gminy.

 

Część VI
Zmiany w składzie Związku

§ 26. 1. O przyjęciu nowego uczestnika do Związku rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Uchwała określa;
 1) wnoszony majątek do Związku,
 2) warunki szczególne od spełnienia których Zgromadzenie uzależnia przystąpienie gminy do Związku.
3. Z wnioskiem o przystąpienie występuje rada gminy za pośrednictwem Zarządu Związku.
4. Do wniosku winna być dołączona uchwała rady gminy o przystąpieniu do Związku oraz uchwała o przyjęciu jego statutu.
5. O uczestnictwo w Związku mogą występować rady gmin przez których tereny przebiega grupowy wodociąg częstochowski.
§ 27. 1. Wystąpienie gminy ze Związku następuje na wniosek gminy w formie uchwały rady gminy. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Związku.
2. Wystąpienie ze Związku gminy położonej w obszarze niepodzielności grupowego wodociągu częstochowskiego może nastąpić na wniosek gminy w trybie jak w ust. 1, po spełnieniu warunków technicznych prawidłowego funkcjonowania systemu wod-kan dla pozostałych uczestników Związku.
3. Wystąpienie ze Związku gminy położonej w obszarze wyodrębnionego systemu wod-kan następuje na jej wniosek w trybie jak w ust. 1 z wyprzedzeniem co najmniej jednego kwartału.
4. W przypadku wystąpienia gminy ze Związku nieodpłatnemu zwrotowi ulega majątek nieruchomy i ruchomy branży wod-kan znajdujący się na terenie gminy, stanowiący mienie Związku, a także przekazany po tym terminie przez gminę na rzecz Związku lub podmiotu gospodarczego Związku.
5. Majątek podmiotu gospodarczego (spółki) znajdujący się na terenie gminy występującej ze Związku, powstały ze środków finansowych Związku lub podmiotu gospodarczego Związku, ulega zwrotowi na rzecz gminy, po rozliczeniu przez Zarząd Związku.
6. Zwrot majątku będącego na stanie podmiotu gospodarczego Związku następuje w oparciu o przepisy prawa dotyczące tego podmiotu.
§ 28. 1. Zmiana granic gminy nie powoduje utraty uczestnictwa w Związku.
2. Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie granic gminy.
3. Rada gminy może wystąpić o zmianę wielkości majątku wniesionego do Związku, jeżeli zmiana granicy wpłynęła na zmniejszenie świadczeń na rzecz gminy.

 

Część VII
Rozwiązanie Związku

§ 29. 1. Rozwiązanie Związku następuje wskutek uchwały Zgromadzenia Związku.
2. Uchwała Zgromadzenia o rozwiązaniu Związku określa sposób jego likwidacji.
§ 30. Majątek rozwiązanego Związku po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli przechodzi na rzecz dotychczasowych uczestników Związku odpowiednio do wartości wniesionego przez nich majątku z zastrzeżeniem § 27 ust. 4, 5 i 6.
§ 31. 1. Plan likwidacji Związku przygotowuje likwidator powołany przez Zarząd Związku.
2. Likwidator opracowuje projekt zapewniający zaopatrzenie w wodę i gospodarkę ściekową w obszarze gmin uczestników Związku będącego w likwidacji.
3. Plan likwidacji Związku i projekt o którym mowa w ust. 2 likwidator przedstawia na posiedzeniu Zgromadzenia celem zatwierdzenia.

 

Część VIII
Postanowienia końcowe

§ 32. Związek uzyskuje osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu.
§ 33. Podstawą wystąpienia o wpis do rejestru są uchwały rad gmin uczestników związku o przystąpieniu do Związku (wystąpieniu ze Związku) i przyjęciu statutu lub jego zmian.
§ 34. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym i kodeksu cywilnego.
§ 35. Zmiana statutu następuje w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.
§ 36. 1. Statut Związku podlega ogłoszeniu przez Wojewodę Śląskiego w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Dniem ogłoszenia statutu jest dzień wydania wojewódzkiego dziennika urzędowego.
3. Przepisy § 9 ust. 1 oraz § 15 ust.3 statutu wchodzą w życie od kadencji 2006- 2010.

 
 

 

informację wytworzył(a): Piotr Kosela
za treść odpowiada: Piotr Kosela
data wytworzenia: 2016-12-21