Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Związku

 Majątek Związku i zasady korzystania z majątku

 

I).    Majątek Związku powstaje:

1.    w drodze przekazania przez Wojewodę mienia niepodzielnego, tj. grupowego wodociągu częstochowskiego określonego przez art. 5 ust. 3 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zmianami).

2.    w drodze przekazania przez poszczególne gminy składników ich mienia służących realizacji zadań przyjętych przez Związek.

3.    z dochodów z majątków Związków.

4.    z subwencji, darowizn i innych źródeł.

     

      Mienie określone w punktach 1 i 2 podlega zwrotowi na rzecz gmin, gdy ustaje cel przekazania lub w przypadku wystąpienia gminy ze Związku albo rozwiązania Związku.

Zbycie mienia Związku powstałego w drodze określonej w punktach 1 i 2 może nastąpić tylko za zgodą rady gminy na terenie, której znajduje się mienie. Zgoda musi być wyrażona  w formie uchwały.

 

II).   Na podstawie Uchwał Zgromadzenia Związku Nr 10/2001 z dnia 20.06.2001r. oraz  Nr 18/2003 z dnia 30.06.2003r., Zarząd Związku upoważniony jest do:

1.    wnoszenia do Spółki Akcyjnej „Wodociągi Częstochowskie”, jako wkładu niepieniężnego majątku Związku otrzymanego na własność od osób fizycznych i prawnych celem podniesienia kapitału zakładowego Spółki. W przypadku gdy majątek ten Związek otrzymał na własność lub wieczyste użytkowanie od gminy w Nim uczestniczącej na wniesienie aportu wymagana jest zgoda Rady gminy.

2.    zawierania ze Spółką Akcyjną „Wodociągi Częstochowskie”, umów użyczenia lub dzierżawy majątku otrzymanego od gmin uczestników Związku.

informację wytworzył(a): Andrzej Wójcicki
za treść odpowiada: Andrzej Wójcicki
data wytworzenia: 2004-11-22