Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne


 

Wiadomości ogólne o Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji

 

             O utworzeniu Związku zdecydowała zgodna wola gmin, w celu prowadzenia  gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o istniejący w roku 1990 i dobrze działający zintegrowany system zaopatrzenia w wodę gmin z centralnego wodociągu częstochowskiego.

 

              W związku uczestniczy 10 gmin:

 • Częstochowa,
 • Kłobuck,
 • Blachownia,
 • Mykanów,
 • Olsztyn,
 • Mstów,
 • Konopiska,
 • Poczesna,
 • Rędziny,
 • Miedźno.

            Do zadań Związku należą sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz gospodarki ściekowej na obszarze działania Związku o powierzchni 1000 km2 zamieszkałego przez 360 tys. mieszkańców. Związek Komunalny jest właścicielem (posiada 100% akcji) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Przedsiębiorstwo realizuje zadania Związku w zakresie spraw zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej oraz eksploatacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, będącego własnością Związku.

           System zaopatrzenia w wodę centralnego wodociągu częstochowskiego oparty jest na 4 dużych ujęciach:

 • Olsztyn,
 • Mirów,
 • Wierzchowisko,
 • Łobodo,

czerpiących wodę z górnojurajskiego poziomu wodonośnego oraz kilku mniejszych ujęć wód wgłębnych. W gminach- uczestnikach Związku rozwiązany został problem inwestycji wodociągowych. W rozbudowę systemu wodociągowego włączyło się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna, które z własnych środków realizuje krótkie odcinki wodociągów zwłaszcza w rozbudowujących się osiedlach mieszkaniowych. W ciągu ostatnich lat nastąpiło zintensyfikowanie procesu zanieczyszczania wód podziemnych, zwłaszcza związkami azotu, szczególnie dużych ujęć w obszarze działania Związku. Istnieje pilna potrzeba zahamowania tego niekorzystnego zjawiska, aby jakość wód eksploatowanych przez Wodociągi Częstochowskie S.A. nie została zdegradowana do takiego stopnia, że nie będą się one nadawały do użytku bez ich odpowiedniego uzdatniania, co znacznie zwiększy w przyszłości koszty produkcji wody. Zanieczyszczenia komunalne (głównie nieszczelne szamba) na obszarach wodonośnych są głównym czynnikiem (w 73%) wpływającymi na sukcesywną degradację jakości podziemnych wód użytkowych.

Bardzo pilnym zadaniem jest szybkie i kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminach- uczestnikach Związku.

           Doceniając problem rozwiązania gospodarki ściekowej wszystkie gminy uczestniczące w Związku podjęły ambitny program rozbudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków. Ze względu na dużą kapitałochłonność inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej, gminy  korzystają z środków pomocowych Unii Europejskiej, a w przyszłości wykorzystywać będą środki strukturalne.
informację wytworzył(a): Andrzej Wójcicki
za treść odpowiada: Andrzej Wójcicki
data wytworzenia: 2004-11-10