Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgromadzenie Związku

Zgromadzenie Związku Stanowią:

 

Przewodniczący Zgromadzenia          – Łukasz Banaś 

 

Członkowie Zgromadzenia                – Zbigniew Niesmaczny

 

                                                         Tomasz Gęsiarz

 

                                                         – Jarosław Marszałek

 

                                                         – Ryszard Szczuka

 

                                                         – Jerzy Zakrzewski

 

                                                         – Dariusz Pomada

                                                                          

                                                         – Sylwia Szymańska

 

                                                         – Tomasz Kucharski

 

                                                          – Krzysztof Ujma

 

                                                           – Paweł Militowski

 

                                                           – Jerzy Żurek

 

                                                             Łukasz Kot

 

                                                           – Piotr Derejczyk   

                                          

                                          

Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym. W skład Zgromadzenia wchodzą: Prezydent miasta Częstochowy, burmistrzowie i wójtowie gmin, uczestników Związku oraz czterech przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Częstochowy. Rada gminy może w ich miejsce wyznaczyć innych członków organów gminy.

 

Do właściwości Zgromadzenia Związku należy :

1/ Uchwalanie programu działania Związku, zasad funkcjonowania i jego rozwoju.

2/ Wybór i odwołanie :

- Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia,

- Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków.

3/ Stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

4/ uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarzą­dowi Związku z tego tytułu.

5/ Opiniowanie planów inwestycyjnych branży wod.-kan. podmiotu gospodarczego.

6/ Tworzenie lub przekształcanie podmiotów podległych Związkowi oraz decydowanie o zawarciu umów z innymi podmiotami w celu wykonania zadań Związku.

7/ Ocena realizacji zadań przez podmioty, którym Związek zlecił ich wykonywanie.

8/ Uchwalanie Statutu i zmian w Statucie.

9/ Określanie zasad korzystania z majątku Związku.

10/ Określenie warunków przyjęcia nowego uczestnika do Związku.

11/ Określenie warunków wystąpienia uczestnika ze Związku.

12/ Wyrażenie zgody na przystąpienie Związku do organizacji gospodarczych, spółek, itp.

13/ Wyrażenie zgody na zbycie części majątku Związku.

14/ Uchwalenie regulaminu organizacyjnego Biura Związku.

15/ Wnioskowanie do rad gmin uczestniczących w Związku o jego rozwiązanie, podejmowanie­ uchwały o rozwiązaniu Związku.

16/ Zatwierdzenie planu likwidacji Związku. 

 
 

informację wytworzył(a): Piotr Kosela
za treść odpowiada: Piotr Kosela
data wytworzenia: 2019-03-04