Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje i uchwały

 

                                    DECYZJE I UCHWAŁY

 

I.   Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji wydał następujące decyzje-zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

  1. Decyzja Nr ZK 70310/39/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r o udzieleniu zezwolenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. z siedzibą w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/44 posiadającym REGON 150354701 na prowadzenie działalności w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków począwszy od dnia 13 sierpnia 2002r.  
  2. Decyzja Nr ZK 70310/2/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. o udzieleniu zezwolenia Zakładowi Elektroenergetycznemu Huty Częstochowa „Elsen” Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej 22 posiadającemu REGON 151562821 na prowadzenie działalności w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków począwszy od dnia 13 stycznia 2003r.
  3. Decyzja Nr ZK 70310/57/2003 z dnia 21 sierpnia 2003r. o udzieleniu zezwolenia Oczyszczalni Ścieków „Warta” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Srebrnej nr 172/188 posiadającej REGON 152082642 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gmin członków Związku.
  4. Decyzja Nr ZK.7032.2.13 z dnia 30 grudnia 2013 roku o zmianie decyzji Nr ZK 70310/39/2002 z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie zezwolenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. z siedzibą w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 posiadającym REGON 150354701 na prowadzenie działalności w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

II. Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 2023 roku podjął następujące Uchwały i Postanowienia:

PDFUchwała Nr 1/23 Zarządu Związku z dnia 20.02.2023 r., w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2023. (460,26KB)
PDFUchwała Nr 2/23 Zarządu Związku z dnia 20.02.2023 r., w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 -2026 przyjętej Uchwałą Nr 8/22 Zgromadzenia Związku z dnia 16 grudnia 2022 roku. (4,04MB)
PDFUchwała Nr 3/23 Zarządu Związku z dnia 20.02.2023 r., w sprawie Komisji Przetargowej dla postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, postępowanie nr: 01/2023 „Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze gmin – członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie” (262,16KB)
PDFUchwała Nr 4/23 Zarządu Związku z dnia 16.03.2023 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2022 rok. (557,14KB)
PDFUchwała Nr 5/23 Zarządu Związku z dnia 16.03.2023 r., w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Związku. (245,19KB)
PDFUchwała Nr 6/23 Zarządu Związku z dnia 16.03.2023 r., w sprawie sprawdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.w Częstochowie na lata 2023 – 2026 oraz przekazania planu do zaopiniowania przez RZGW PGW Wody Polskie. (10,92MB)
PDFUchwała Nr 7/23 Zarządu Związku z dnia 16.03.2023 r.,sprawie nieodpłatnego przyjęcia na majątek Związku Komunalnego urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Miasto Częstochowa. (182,15KB)
PDFUchwała Nr 8/23 Zarządu Związku z dnia 16.03.2023 r.,sprawie wydzierżawienia urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków oraz urządzeń wodociągowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Częstochowa. (378,48KB)
PDFUchwała Nr 9/23 Zarządu Związku z dnia 16.03.2023 r.,sprawie wydzierżawienia urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Mykanów. (250,24KB)
PDFUchwała Nr 9/23 Zarządu Związku z dnia 16.03.2023 r.,sprawie projektów uchwał kierowanych na 128 Zgromadzenie Związku. (17,77MB)
 

III. Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2023 następujące uchwały.

PDFUchwała Nr 1/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.3.2023 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 z późn zm. (4,44MB)
PDFUchwała Nr 2/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.3.2023 r., w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2023 (608,74KB)
PDFUchwała nr 3/23 Zgromadzenia Związku z dnia 25.04.2023 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.w Częstochowie na lata 2023 – 2026 (11,30MB)
PDFUchwała nr 4/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.05.2023 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2022 (174,98KB)
PDFUchwała nr 5/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.05.2023 r., w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2022. (179,59KB)
PDFUchwała nr 6/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.05.2023 r., w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiących własność Związku (271,62KB)
PDFUchwała nr 7/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.05.2023 r., w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (282,25KB)
PDFUchwała nr 8/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.05.2023 r., w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Zastępcy Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (282,99KB)
PDFUchwała nr 9/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.05.2023 r., w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (282,66KB)
PDFUchwała nr 10/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.05.2023 r., w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (284,19KB)
PDFUchwała nr 11/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.05.2023 r., w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (282,64KB)
PDFUchwała nr 12/23 Zgromadzenia Związku z dnia 29.05.2023 r., w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (283,19KB)
PDFUchwała nr 13.23 Zgromadzenia Zwiazku z dn 29.5.2023 w spr.przyznania dodatku spec. dla członka Zarządu Związku.pdf (282,89KB)
 

 

IV Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 2022 roku podjął następujące Uchwały i Postanowienia:

PDFUchwała Nr 1.22 Zarządu Związku z dnia 14.01.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2022. (236,75KB)
PDFUchwała Nr 2.22 Zarządu Związku z dnia 11.02.2022 r.w sprawie wydzierżawienia urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków oraz urządzeń wodociągowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Częstochowa (523,97KB)
PDFUchwała Nr 3.22 Zarządu Związku z dnia 11.02.2022 r.w sprawie wydzierżawienia urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Mykanów (368,28KB)
PDFUchwała Nr 4.22 Zarządu Związku z dnia 18.03.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2021 (627,37KB)
PDFUchwała Nr 5.22 Zarządu Związku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Związku. (244,21KB)
PDFPostanowienie Nr 1.22 Zarządu Związku z 13.04.2022 r. w sprawie ustalenia sposobu głosowania Zarządu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie (708,93KB)
PDFUchwała Nr 6.22 Zarządu Związku z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie projektów uchwał kierowanych na 125 Zgromadzenie Związku (282,11KB)
PDFUchwała Nr 7.22 Zarządu Związku z dnia 22.08.22 r. w sprawie sprawdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2027 przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. oraz przekazania planu do zaopiniowania przez RZGW PGW Wody Polskie (14,72MB)
PDFUchwała Nr 8.22 Zarządu Związku z dnia 22.08.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2022 (240,21KB)
PDFUchwała Nr 9.22 Zarządu Związku z dnia 22.08.2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 (418,09KB)
PDFUchwała Nr 10.22 Zarządu Związku z dnia 22.08.2022 r. w sprawie projektów uchwał kierowanych na 126 Zgromadzenie Związku (6,97MB)
PDFUchwała Nr 11.22 Zarządu Związku z dnia 14.11.2022 r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2023 (495,67KB)
PDFUchwała Nr 12.22 Zarządu Związku z dnia 14.11.2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 (6,39MB)
PDFUchwała Nr 13.22 Zarządu Związku z dnia 14.11.2022 r. w sprawie projektów uchwał kierowanych na 127 Zgromadzenie Związku (311,32KB)
PDFPostanowienie Nr 2.22 Zarządu Związku z 14.11.2022 r. w sprawie wniosku o zwołanie i ustalenia sposobu głosowania Zarządu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie (247,29KB)
PDFUchwała Nr 14.22 Zarządu Związku z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2022 (238,57KB)
PDFUchwała Nr 15.22 Zarządu Związku z dnia 13.12.2022 r. w sprawie projektów uchwał kierowanych na 127 Zgromadzenie Związku (6,84MB)
 

V.  Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2022 następujące uchwały.
PDFUchwała Nr 1/22 Zgromadzenia Związku z dnia 24.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2021 (154,74KB)
PDFUchwała Nr 2/22 Zgromadzenia Związku z dnia 24.06.2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2021 (163,18KB)
PDFUchwała Nr 3/22 Zgromadzenia Związku z dnia 21.09.2022 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 (4,65MB)
PDFUchwała Nr 4/22 Zgromadzenia Związku z dnia 21.09.2022 r., w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2022 (451,80KB)
PDFUchwała Nr 5/22 Zgromadzenia Związku z dnia 21.09.2022 r., w sprawie Uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (1,41MB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Uchwały 5/22 Zgromadzenia w części znak sprawy NPII.4131.1.843.2022 (117,50KB)
PDFUchwała Nr 6/22 Zgromadzenia Związku z dnia 21.09.2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na majątek Związku Komunalnego darowizny nieruchomości oraz urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków stanowiących własność i znajdujących się na terenie Gminy Mykanów. (165,42KB)
PDFUchwała Nr 7.22 Zgromadzenia Związku z dnia 16.12.2022 r w sprawie planu finansowego na rok 2023 (605,06KB)
PDFUchwała Nr 8.22 Zgromadzenia Związku z dnia 16.12.2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 (5,77MB)
PDFUchwała Nr 9.22 Zgromadzenia Związku z dnia 16.12.2022 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na majątek Związku Komunalnego urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Miasto Częstochowa (159,73KB) 

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze unieważnienie w całości Uchwały 9.22.Zgromadzenia Związku znak sprawy NPII.4131.1.121.2023 Wojewody Śląskiego (120,82KB)
PDFUchwała Nr 10.22 Zgromadzenia Związku z dnia 16.12.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na majątek Związku Komunalnego darowizny nieruchomości oraz urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków stanowiących własność i znajdujących się na terenie Gminy Mykanów. (166,85KB)

VI. Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 2021 roku podjął następujące Uchwały i Postanowienia:

PDFUchwała Nr 1/21 Zarządu Związku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji PWiK O.Cz.S.A. na lata 2021-2024 (163,41KB)

PDFUchwała Nr 2/21 Zarządu Związku z dnia 25.01.2021 r w sprawie sprawdzenia Planu remontów i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021 –2024 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach (167,73KB)
PDFUchwała Nr 3/21 Zarządu Związku z dnia 25.01.2021 r w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przebudowy pomieszczeń na terenie budynku Oczyszczalni Ścieków w Kolonii Poczesna (161,40KB)
PDFUchwała Nr 4/21 Zarządu Związku z dnia 25.01.2021 r w sprawie projektów uchwał kierowanych na 121 Zgromadzenie Związku (4,61MB)
PDFUchwała Nr 5/21 Zarządu Związku z dnia 01.02.2021 r w sprawie sprawdzenia Planu rozwoju i modernizacji złożonego przez OŚ „WARTA” S.A. w Częstochowie na lata 2021 -2024 (161,41KB)
PDFUchwała Nr 6/21 Zarządu Związku z dnia 01.02.2021 r w sprawie projektów uchwał kierowanych na 121 Zgromadzenie Związku (563,12KB)
PDFUchwała Nr 7/21 Zarządu Związku z dnia 29 marca 2021 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2020 rok. (386,74KB)
PDFUchwała Nr 8/21 Zarządu Związku z dnia 29.03.2021 r., w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Związku. (221,24KB)
PDFUchwała Nr 9/21 Zarządu Związku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie skierowania do Wojewody Śląskiego projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Związku (198,80KB)
PDFUchwała Nr 10/21 Zarządu Związku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Częstochowa. (237,73KB)
PDFUchwała Nr 11/21 Zarządu Związku z dnia 29.03.2021 w sprawie projektów uchwał kierowanych na 122 Zgromadzenie Związku. (251,19KB)
PDFPostanowienie Nr 1/21 Zarządu Związku z dnia 09.04.2021 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania Zarządu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w dniu 12.04.2021 (174,84KB)
PDFUchwała Nr 12/21 z dnia 11.06.2021 r. w sprawie projektów uchwał kierowanych na 122 Zgromadzenie Związku (549,25KB)
PDFUchwała Nr 13/21 Zarządu Związku z dnia 20.08.2021 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 (340,23KB)
PDFUchwała Nr 14/21 Zarządu Związku z dnia 20.08.2021 r., w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2021 (189,66KB)
PDFUchwała Nr 15/21 Zarządu Związku z dnia 20.08.2021 r., w sprawie projektów uchwał kierowanych na 123 Zgromadzenie Związku (366,98KB)
PDFUchwała Nr 16/21 Zarządu Związku z dnia 9.11.2021 r., w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2022 (601,01KB)
PDFUchwała Nr 17/21 Zarządu Związku z dnia 9.11.2021 r., w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 (6,90MB)
PDFUchwała Nr 18/21 Zarządu Związku z dnia 9.11.2021 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozbudowy sieci wodociągowych na terenie działania Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (189,61KB)
PDFUchwała Nr 19/21 Zarządu Związku z dnia 8.12.2021 r., w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2022 (243,65KB)
PDFUchwała Nr 20/21 Zarządu Związku z dnia 8.12.2021 r., w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (177,83KB)
PDFUchwała Nr 21/21 Zarządu Związku z dnia 8.12.2021 r., w sprawie projektów uchwał kierowanych na 124 Zgromadzenie Związku (4,89MB)

VII.  Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2021 następujące uchwały.

PDFUchwała Nr 1/21 Zgromadzenia Związku z dnia 08.02.2021 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji dla PWiK na lata 2021-2024 (3,48MB)
PDFUchwała Nr 2.21 Zgromadzenia Związku z dn. 8.02.2021 w spr. przyj. planu rem. i modren 21_24 dla ZGMiK.pdf (525,21KB)
PDFUchwała Nr 3.21 Zgromadzenia Związku z dn. 8.02.2021 w spr. przyjęcia planu rozw. i modren dla OŚ WARTA 21_24.pdf (482,61KB)
PDFUchwała Nr 4.21 Zgromadzenia Związku z dn. 21.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2020 (131,50KB)
PDFUchwała Nr 5.21 Zgromadzenia Związku z dn. 21.06.2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2020. (151,23KB)
PDFUchwała Nr 6.21 Zgromadzenia Związku z dn. 21.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiących własność Związku (179,91KB)
PDFUchwała Nr 7.21 Zgromadzenia Związku z dn. 21.06.2021 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin (142,83KB)
PDFUchwała Nr 8.21 Zgromadzenia Związku z dn. 21.06.2021 r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. (258,58KB)
PDFUchwała Nr 9/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dn. 30.08.2021 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (219,73KB)
PDFUchwała 10/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 r., w sprawie Planu Finansowego Związku na rok 2022 (664,28KB)
PDFUchwała 11/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 (5,96MB)
PDFUchwała Nr 12/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (165,23KB)
PDFUchwała Nr 13/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (164,51KB)
PDFUchwała Nr 14/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (163,69KB)
PDFUchwała Nr 15/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (165,17KB)
PDFUchwała Nr 16/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (165,74KB)
PDFUchwała Nr 17/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (164,00KB)
PDFUchwała Nr 18/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (164,75KB)  

PDFUchwała Nr 19/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 r., w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na majątek Związku Komunalnego urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków oraz urządzeń wodociągowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Częstochowa (161,45KB)
PDFUchwała Nr 20/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na majątek Związku Komunalnego darowizny nieruchomości oraz urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków stanowiących własność i znajdujących się na terenie Gminy Mykanów (173,21KB)

VIII Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 2020 roku podjął następujące Uchwały i postanowienia:

PDFUchwała Nr 1/20 Zarządu Związku z dn. 31.01.2020 r. w sprawie projektów uchwał kierowanych na 117 Zgromadzenie Związku. (80,31KB)
PDFUchwała Nr 2/20 Zarządu Związku z dn. 27.03.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finasowego Związku za 2019 r. (466,18KB)
PDFUchwała Nr 3/20 Zarządu Zwiazku z dn. 27.03.2020 r., w sprawie przyjęcia infromacji o stanie mienia komunalnego Związku. (224,47KB)
PDFUchwała Nr 4/20 Zarządu Zwiazku z dn. 27.03.2020 r., w sprawie wydzierżawienia urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Częstochowy. (245,98KB)
PDFUchwała Nr 5/20 Zarządu Związku z dn. 27.03.2020 r., w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2020. (214,44KB)

PDFUchwała Nr 6/20 Zarządu Związku z dn. 07.04.20 r., w sprawie zgody na wejście na teren działki nr 14/2 przy ul. Gruszowej w Częstochowie będącej własnością Związku. (811,15KB)
PDFPostanowienie Nr 1/20 Zarządu Związku z dn. 07.04.2020 r. w spr. ustalenia sposobu głosowania Zarządu na ZWZ PWiK O.Cz. S.A. w Częstochowie (122,81KB)

PDFUchwała Nr 7.20 Zarządu Związku z dn. 14.05.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew. (116,07KB)

PDFUchwała Nr 8.20 Zarządu Związku z dnia 19.06.20 w spr. projektów uchwał kierowanych na 118 Zgromadzenie Związku. (82,92KB)
PDFUchwała Nr 9.20 Zarządu Związku z dnia 19.06.20 w spr. zmian w planie wydatków Związku na rok 2020 (157,65KB)

JPEGPostanowienie z dnia 19.06.2020 r o zatwierdzeniu wykazu zadań do realizacji w ramach Funduszu Rozwoju PWiK z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wod-Kan na okres 07.2020-07.2021 (263,17KB)
PDFUchwała Nr 10/20 Zarządu Związku z dnia 27.08.2020 r w sprawie przyjęcia inf.o przebiegu wykonania planu finans. Związku i kształt. się WPF za i półrocze 2020 r. (405,73KB)
PDFUchwała Nr 11.20 Zarządu Związku z dnia 25.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia urządzeń kanalizacyjnych techn. związan. z odprowadz. ścieków znajdujących się na ter. Gm. Blachownia (295,23KB)
PDFPostanowienie 2.20 Zarządu Związku z dn. 25.09.2020 r. w spr. ustalenia sposobu głosowania Zarządu na NWZA PWiK O.Cz. S.A. w Częstochowie (469,01KB)
PDFUchwała Nr 12.20 Zarządu Związku z dnia 25.09.2020 roku w sprawie projektów uchwał kierowanych na 119 Zgromadzenie Związku (1,66MB)

PDFUchwała Nr 13.20 Zarządu Związku z dnia 12.11.2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2021. (887,82KB)
PDFUchwała Nr 14.20 Zarządu Związku z dnia 12.11.2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie WPF na lata 2021-2024 (5,94MB)
PDFUchwała Nr 15/20 Zarządu Związku w sprawie projektów uchwał kierowanych na 120 Zgromadzenie Związku. (120,53KB)
 

IX.  Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2020 następujące uchwały.

PDFUchwała Nr 1/20 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągówi Kanalziacji w Częstochowie z dn 18.02.2020 w spr. przyjęcia planu rozwoju i modernizacji dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. na lata 2020-2023. (826,04KB)

PDFUchwała Nr 2/20 Zgromadzenia Związku z dn. 18.02.2020 r., w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na majątek Związku Komunalnego urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Miasto Częstochowy. (92,46KB)
PDFUchwała nr 3.20 Zgromadzenia Związku z dn. 19.06.2020 zatwierdzenie sprawozdania finansowego i spr. z wyk. planu finansowego za 2019 r. (95,15KB)
PDFUchwała nr 4.20 Zgromadzenia Związku z dn. 19.06.2020 w spr. udzielenia Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za 2019 r. (104,49KB)
PDFUchwała 5.20 Zgromadzenia Związku z dn. 19.06.2020 w spr. nieodpłatnego przyjęcia na majątek Związku Komunalnego urządzeń kanalizacyjnych z Gminy Blachownia (101,94KB)
PDFUchwała Nr 6.20 Zgromadzenia Związku z dnia 28.10.2020 r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. (348,54KB)
PDFUchwała 7.20 Zgromadzenia Związku z dnia 28.10.2020 r. w sprawie przyjęcia nieruchomości na majątek Związku Komunalnego oraz wyr. zgody na przekazanie. tej nier. aportem do PWiK O.Cz.S.A (106,02KB)
PDFUchwała 8.20 Zgromadzenia Związku z dn. 21.12.2020 r. w sprawie planu finansowego Związku na rok 2021. (430,69KB)
PDFUchwała Nr 9.20 Zgromadzenia Związku z dnia 21.12.2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024. (4,80MB)
PDFUchwała Nr 10.20 Zgromadzenia Związku z dnia 21.12.2020 r. w sprawie przyjęcia nieruchomości i urządzeń kanalizacyjnych z Gm. Częstochowa (180,11KB)
 

X Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku podjął następujące Uchwały i postanowienia:

PDFPostanowienie Zarządu Zwiazku z dnia 21.01.2019 r w sprawie ustalenia sposobu głosowania Zarządu na NWZ PWiK O.Cz. S.A. w Cz..pdf (100,74KB)
PDFUchwała Nr 1.19 Zarządu Związku z dn 4.02.2019 w spr. wyboru Prezesa Zarządu Związku.pdf (83,17KB)
PDFUchwała Nr 2.19 Zarządu Związku z dn 4.02.2019 w spr. wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu Związku.pdf (80,13KB)
PDFUchwała Nr 3.19 z dn. 13.03.2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2019.pdf (183,33KB)
PDFUchwała Nr 4.19 z dn. 13.03.2019 r w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2018 rok..pdf (369,12KB)
PDFUchwała Nr 5.19 z dn 13.03.2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Związku.pdf (190,25KB)
PDFUchwała Nr 6.19 Zarządu Związku z dn. 13.03.2019 r. w sprawie sprawdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod. kan na lata 2019_2022 złożonych przez PWiK O.Cz. S.A..pdf (82,83KB)
PDFUchwała Nr 7.19 Zarządu Związku z dn. 13.03.2019 r. w sprawie projektu uchwały kierowanej na 115 Zgromadzenie Związku.pdf (5,14MB)
PDFUchwała Nr 8.19 Zarządu Związku z dn.04.04.2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2019.pdf (183,02KB)
PDFUchwała Nr 9.19 Zarządu Związku z dn. 26.4.2019 r. w spr. projektów uchwał kierowanych na 115 Zgromadzenie Związku.pdf (253,30KB)
PDFUchwała nr 10.19 Zarządu Związku z dn. 15.05.2019 r w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2019.pdf (255,78KB)
PDFUchwała Nr 11.19 Zarządu Związku Kom. Gmin z dn. 28.8.2019 w spr. przyjęcia inf. o przeb. wykon. planu finans. Związku za I półrocze 2019 (370,30KB)
JPEGPostanowienie z dnia 11.07.2019 r o zatwierdzeniu zadań z FR 2018_2019 (226,92KB)
 

XI.  Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2019 następujące uchwały.

PDFUchwała Nr 1.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.pdf (76,62KB)
PDFUchwała Nr 2.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.pdf (75,92KB)
PDFUchwała Nr 3.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. Reg. głosowania w sprawie wyboru Zarządu Związku Kom. Gmin.pdf (203,10KB)
PDFUchwała Nr 4.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. wyboru Zarządu Związku Komunalnego Gmin.pdf (91,66KB)
PDFUchwała Nr 5.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. przyjęcia rezygnacji żastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.pdf (78,87KB)
PDFUchwała Nr 6.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. wyboru Komisji Rewizyjnej Związku.pdf (82,12KB)
PDFUchwała Nr 7.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. wyboru Komisji skarg, wniosków i petycji.pdf (73,22KB)
PDFUchwała Nr 8.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Związku.pdf (199,85KB)
PDFUchwała Nr 9.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu Związku.pdf (200,94KB)

PDFUchwała Nr 10.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Związku.pdf (203,25KB)
PDFUchwała Nr 11.19 Zgromadzenia Związku z dn 4.02.2019 w spr. zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin.pdf (152,98KB) 
PDFUchwała 12.19 Zgromadzenia Związku Wieloletni plan modern. i rozw.2019_2022.pdf (9,98MB)
PDFUchwała Nr 13.19 Zgromadzenia Związku z dn. 26.4.2019 r. w spr. zatwierdzenia spraw. finansowego i spraw. z wyk. planu finans..pdf (88,82KB)
PDFUchwała Nr 14.19 Zgromadzenia Związku z dn. 26.4.2019 r. w spr. udzielenia Zarz. Zwiazku absolut. z tytułu wyk. planu fin za2018.pdf (94,39KB)
PDFUchwała Nr 15.19 Zgromadzenia Związku z dn. 18.12.2019r. w spr. planu finansowego Związku na rok 2020 (408,08KB)
 

XII. Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 2018 roku podjął następujące Uchwały, Stanowiska i postanowienia:

PDFUchwała Nr 1.18 Zarządu Zwiazku z dn. 22.01.2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2018 (220,87KB)
PDFUchwała Nr 2.18 Zarządu Zwiazku z dn. 24.01.2018 r. w sprawie sprawdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod. kan. na lata 2018 -2021 w PWiK O. Cz. S.A..pdf (118,83KB)
PDFUchwała Nr 3.18 Zarządu Związku z dn 24.01.2018 r w spr. udzielenia prawa do dysponowania terenem na cele budowlane na nieruchomościach Związku.pdf (321,03KB)
PDFUchwała Nr 4.18 Zarządu Związku z dnia24.01.2018 r w spr. projektów uchwał kierowanych na 111 Zgromadzenie Związku.pdf (6,68MB)
PDFUchwała Nr 5.18 Zarządu Związku z dnia 1.03.2018 r w spr. zmian w planie wydatków Związku na rok 2018.pdf (218,29KB)
PDFUchwała Nr 6.18 Zarządu Związku Komunalnego Gmin z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian wplanie wydatków Związku na rok 2018.pdf (151,00KB)
PDFUchwała Nr 7.18 Zarządu Związku Komunalnego Gmin z dn. 20.03.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zwiazku za 2017 rok..pdf (627,08KB)
PDFUchwała Nr 8.18 Zarządu Związku z dn. 20.03.2018 r w spr. przyjęcia informacji ostanie mienia komunalnego Zwiazku (261,81KB)
PDFUchwała Nr. 9.18 Zarządu Związku z dn 21.05.2018 w spr. zmian wplanie finansowym wydatków Związku na rok 2018 (217,26KB)
PDFUchwała Nr. 10.18 Zarządu Związku z dn. 14.06.2018 r w spr. projektów uchwał kierowanych na 112 Zgromadzenie Zwiazku.pdf (2,58MB)
PDFUchwała Nr.11.18 Zarządu Związku z dn. 14.06.2018 r. w spr.udzielenia pełnomocnictwa (79,31KB)
PDFPostanowienie Zarządu Związku z dn. 14.06.2018 r. w spr. ustalenia sposobu głosowania Zarządu na ZWZ PWiK O.Cz. S.A. w Częstochowie (145,71KB)
TIFPostanowienie z dnia 11.07.2019 r o zatwierdzeniu zadań z FR 2018_2019 (9,62MB)
PDFUchwała Nr 12.18 Zarządu Związku z dn. 30.08.2018 r. w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zwiazku i kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. (571,46KB)
PDFUchwała Nr 13.18 Zarządu Związku z dn. 23.10.2018 r. w spr.zmian w planie wydatków Zwiazku na rok 2018 (152,94KB)
PDFUchwała Nr 14.18 Zarządu Związku z dn. 23.10.2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Zwiazku na rok 2019. (1,02MB)
PDFUchwała Nr 15.18 Zarządu Związku z dn. 23.10.2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Zwiazku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019_2022 (587,80KB)
PDFUchwała Nr 16.18 Zarządu Związku z dn. 23.10.2018 r. w sprawie skierowania do Wojewody Śląskiego projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Zwiazku (246,64KB)
PDFUchwała Nr. 17.18 Zarządu Związku z dn. 23.10.2018 r. w sprawie projektów uchwał kierowanych na 113 Zgromadzenie Związku (1,43MB)
 

XIII.  Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2018 następujące uchwały.

PDFUchwała Nr 1.18 Zgromadzenia Związku z dnia 1.03.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju PWiK O. Cz. S.A. (6,63MB)
PDFUchwała Nr 2.18 Zgromadzenia Związku z dn. 25.6.2018 r. w spr. zatwierdzenia spraw. finansowego i spraw. z wyk. planu finansowego Związku za rok 2017 (105,01KB)
PDFUchwała Nr 3.18 Zgromadzenia Związku z dn. 25.06.2018 r. w spr. udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2017. (138,11KB)
PDFUchwała nr 4.18 Zgromadzenia Związku w spr. przyjęcia Planu remontów urz. wod. i kan. dla ZGMiK w Rędzinach (305,79KB)
PDFUchwała nr 5.18 Zgromadzenia Związku z dn. 25.06.2018 r., w spr. wyrażenia zgody na ustanow. odpłatnej służebności przejazdu i przechodu (232,60KB)
PDFUchwała Nr 6/18 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Gmin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” (253,87KB)
PDFUchwała Nr 7/18 Zgromadzenia Zwiazku Komunalnego Gmin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku na rok 2019 (352,87KB)
PDFUchwała Nr 8.18 Zgromadznia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągówi Kanalizacji z dn. 14 listopada 2018 r. w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019_2022.pdf (1,00MB)
 

 

 XIV. Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 2017 roku podjął następujące Uchwały i postanowienia:

PDFUchwała Nr 1/17 Zarządu Związku w sprawie weryfikacji taryf przedłożonych przez OŚ. Warta S.A. (80,72KB)
PDFUchwała Nr 2/17 Zarządu Związku w sprawie weryfikacji taryf i planu przedłożonych przez PWiK O. Cz. S.A. (91,89KB)
PDFUchwała Nr 3/17 Zarządu Związku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Związku na rok 2017 (164,93KB)
PDFUchwała Nr 4/17 Zarządu Związku w sprawie projektów uchwał kierowanych na 107 Zgromadzenie Związku (607,20KB)
PDFUchwała Nr 5/17 Zarządu Związku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na majątek Związku Komunalnego sieci wodociągowych znajdujących się na terenie Gminy Blachownia (167,96KB)
PDFUchwała Nr 6/17 Zarządu Związku w sprawie projektów uchwał kierowanych na 107 Zgromadzenie Związku (1,44MB)
PDFUchwała Nr 7/17 Zarządu Związku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2016 (647,77KB)
PDFUchwała Nr 8/17 Zarządu Związku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Związku (272,67KB)
PDFUchwała Nr 9/17 w sprawie zmiany umowy dzierżawy Nr 2/2013 (151,20KB)
PDFUchwała Nr 10/17 Zarządu Związku z dn. 26.05.2017 w spr. zmian w planie wydatków Związku na rok 2017 (228,69KB)
PDFUchwała Nr 11/17 Zarządu Związku z dnia 13.06.2017 r. w spr. wydzierżawienia części nieruchomości poł. w Czest. przy ul. Gruszowej dz. Nr 14/2 (263,94KB)
PDFUchwała Nr 12/17 Zarządu Związku z dnia 13.06.2017 r., w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2017 (151,58KB)
PDFUchwała Nr 13/17 Zarządu Związku z dn. 13.06.2017 r. w spr. projektów uchwał kierowanych na 108 Zgromadzenie Związku (569,19KB)
PDFUchwała Nr 14/17 Zarządu Związku z dn. 20.07.2017 r. w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykon. planu finans.Związku za I półrocze 2017 r. (843,39KB)
PDFWzkaz zadań do realizacji z FR PWiK O. Cz. S.A w latach 2017_2018.pdf (491,27KB)
PDFUchwała Nr 15.17 Zarządu Związku z dn 23.08.2017 r. w spr. weryfikacji taryf i planu przedłożonych przez ZGMiK w Rędzinach.pdf (127,20KB)
PDFUchwała Nr 16.17 Zarządu Związku z dn 23.08.2017 r. w spr. zgody na wejście w teren działki 14.2 przy ul. Gruszowej w Cz..pdf (490,65KB)
PDFUchwała Nr 17/17 Zarządu Związku z dn. 23.08.2017 r. w spr. projektów uchwał kierowanych na 109 Zgromadzenie Związku (118,79KB)
PDFUchwała Nr 18/17 Zarządu Związku z dnia 23.08.2017 r., w spr. określenia zasad i trybu Karty Kredytowe (420,92KB)
PDFUchwała Nr 19/17 Zarządu Związku z dn. 26.10.2017 r. w sprawie zmiany treści umowy dzierżawy Nr 2.2013 (110,53KB)
PDFUchwała Nr 20/17 Zarządu Związku z dn. 26.10.2017 r. w spr. przyjęcia planu finansowego Zwiazku na rok 2018 (1,24MB)
PDFUchwała Nr 21/17 Zarządu Związku z dn. 26.10.2017 r. w spr. przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w spr. WPF na lata 2018_2021 (1,57MB)
PDFUchwała Nr 22/17 Zarządu Związku z dn. 14.12.2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków Związku na rok 2017 (218,57KB)
PDFUchwała Nr 23/17 Zarządu Związku w spr. projektów uchwał kierowanych na 110 Zgromadzenie Związku (1,17MB)
 

 

XV.  Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2017 następujące uchwały.

PDFUchwała Zgromadzenia Nr 1/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017_2019 dla PWiK O. Cz. S.A (275,77KB)

PDFUchwała Zgromadzenia Nr 2/17 z dnia 20.02.2017 r., w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2017. (200,75KB)
PDFUchwała Zgromadzenia Nr 3/17 z dnia 20.02.2017 r., w sprawie zmiany uchwały 24/16 Zgromadzenia Związku z dn. 15.12.2016 r sprawie przyjęcia WPF na lata 2017_2020 (1 020,31KB)
PDFUchwała Zgromadzenia Nr 4/17 z dnia 20.02.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Związku (170,90KB)

PDFUchwała Zgromadzenia Związku Nr 5.17 z dnia 22.06.2017 r. w spr. zatwierdzenia spraw. finansowego i spraw. z wyk. planu finansowego Związku za rok 2016. (105,09KB)

PDFUchwała Zgromadzenia Związku Nr 6.17 z dnia 22.06.2017 r. w spr. udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2016. (106,21KB)

PDFUchwała Zgromadzenia Związku Nr 7.17 z dnia 22.06.2017 r.w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. (223,28KB)

PDFUchwała Zgromadzenia Związku Nr 8.17 z dnia 22.06.2017 r.w spr. przyjęcia Planu rozwoju i modern. dla ZGMiK w Rędzinach (451,21KB)

PDFUchwała Zgromadzenia Związku Nr 9.17 z dnia 21.12.2017 r.w spr. przyjęcia Planu rozwoju i modern. dla Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie na lata 2018_2022 (1,27MB)
PDFUchwała Zgromadzenia Związku Nr 10.17 z dnia 21.12.2017 r. w spr. planu finansowego Związku na rok 2018 (575,10KB)
PDFUchwała Zgromadzenia Związku Nr 11/17 z dnia 21.12.2017 r.w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018_2021 (1,36MB)

 

XVI. Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 2016 roku podjął następujące Uchwały i postanowienia:

PDF1.  Uchwała Nr 1/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d.s Wodociągów i Kanalizacji z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2015 rok. (1,75MB)

PDF2. Uchwała Nr 2/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d.s Wodociągów i Kanalizacji z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Związku. (765,85KB)

PDF3. Uchwała Nr 3/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Związku. (798,37KB)

PDF4. Uchwała Nr 4/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki będącej własnością Związku. (261,63KB)

PDF5. Postanowienie Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. (246,72KB)

PDF6. Uchwała Nr 5/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 25 lipca2016 roku w sprawie                   przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016. (1,60MB)

PDF7. Uchwała Nr 6/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie                  zgody na umieszczenie linii kablowych średniego napięcia, oraz zgody na dysponowanie działką nr 127/1 ul. Zdrowa obręb Kuźnica Marianowa I w Częstochowie w celu wykonania robót budowlanych na działce będącej własnością Związku Komunalnego Gmin. (1,29MB)

PDF8. Uchwała Nr 7/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie                     zgody na budowę budynku gospodarczego z garażem w granicy działki nr 50/2 w Częstochowie będącej własnością Związku Komunalnego Gmin. (626,25KB)

PDF9. Uchwała Nr 8/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany treści umowy dzierżawy Nr 2/2007.  (494,40KB)

PDF10. Uchwała Nr 9/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany treści umowy dzierżawy Nr 2/2013.  (782,71KB)

PDF11. Uchwała Nr 10.16 Zarządu Związku w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki dla PWiK w WFOŚiGW (479,55KB)

PDF12. Uchwała Nr 11/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin z dnia 24.10.2016 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 10/16 Zarządu Związku z dnia 23 września 2016 roku w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. (83,46KB)

PDF13. Uchwała Nr 12/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 24.10.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2017. (917,08KB)

PDF14. Uchwała Nr 13/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 24.10.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. (1,30MB)

PDF15. Uchwała Nr 14/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 06.12.2016 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zgromadzenie Związku. (707,59KB)

PDFUchwała Nr 15/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 06.12.2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. (325,62KB)

PDFUchwała Nr 16/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji W Częstochowie z dnia 06.12.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Związku na rok 2016. (151,27KB)

PDF18. Uchwała Nr 17/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds.Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2016 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin. (78,54KB)

PDF19. Uchwała Nr 18/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2016 r. w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin. (79,67KB)

PDF20. Uchwała Nr 19/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2016 roku w sprawie zmiany treści umowy dzierżawy Nr 2/2013. (162,28KB)

PDF21. Postanowienie Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 15.12.2016 roku w spr. ustalenia sposobu głosowania Zarządu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PWiK O.Cz. S.A. (82,82KB)
 

XVII.  Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2016 następujące uchwały.

PDF1. Uchwała Nr 1/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2018 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (11,82MB)

PDF2. Uchwała Nr 2/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2015.   (212,88KB)                                                                       

PDF3. Uchwała Nr 3/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2015. (287,62KB)

PDF4. Uchwała Nr 4/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.  (276,85KB)

PDF5. Uchwała Nr 5/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego     w Gliwicach  (232,81KB)

PDF6. Uchwała Nr 6/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. (1,07MB)

PDF7. Uchwała Nr 7/16 z dnia 2 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. (283,45KB)

PDF8. Uchwała Nr 8/16 z dnia 2 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały 16/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2019. (3,55MB)

PDF9. Uchwała Nr 9/16 z dnia 2 września 2016 roku w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2017-2019 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach. (935,12KB)

PDF10. Uchwała Nr 10.16 z dnia 23.09.2016 r. Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego Związku na rok 2016 (97,33KB)

PDFUchwała 11.16 z dnia 15.12.2016 r Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do PWiK O.Cz.S.A. (238,97KB)

PDFUchwała 12.16 z dnia 15.12.2016 r Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do PWiK O.Cz.S.A. (239,53KB)

PDFUchwała 13.16 z dnia 15.12.2016 r Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do PWiK O.Cz.S.A. (240,26KB)

PDFUchwała 14.16 z dnia 15.12.2016 r Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do PWiK O.Cz.S.A. (232,18KB)

PDFUchwała 15.16 z dnia 15.12.2016 r Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do PWiK O.Cz.S.A. (236,72KB)

PDFUchwała 16.16 z dnia 15.12.2016 r Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do PWiK O.Cz.S.A. (235,04KB)

PDFUchwała 17.16 z dn 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stan. własność Gminy Mykanów (235,59KB)

PDFUchwała Nr 18.16 z dn. 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawie odwołania i wyboru Zarządu Związku Kom. ds. Wod. Kan. (269,79KB)

PDFUchwała Nr 19.16 z dn. 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie odwołania Zarządu Związku Kom. ds. Wod. Kan. (82,46KB)

PDFUchwała Nr 20.16 z dn. 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie wyboru Zarządu Związku Kom. ds. Wod. Kan. (86,09KB)

PDFUchwała Nr 21.16 z dn 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w planie finansowym Zwiazku (206,64KB)

PDFUchwała Nr 22.16 z dn 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały nr 16.15 Zgromadzenia Związku Kom. ds. Wod. Kan. z dn 20.11.2015 r w spr. przyjęcia WPF na lata 2016_2019 (1 021,42KB)

PDFUchwała Nr 23.16 z dn. 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na rok 2017 (406,75KB)

PDFUchwała Nr 24.16 z dn. 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017_2020. (1,04MB)

PDFUchwała Nr 25.16 z dn. 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Związku Kom. ds. Wod. Kan. (194,99KB)

PDFUchwała Nr 26.16 z dn. 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu Związku Kom. ds. Wod. Kan. (196,95KB)

PDFUchwała Nr 27.16 z dn. 15.12.2016 r. Zgromadzenia Związku w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Związku Kom. ds. Wod. Kan. (202,76KB)

PDFRoztrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego do Uchwały Nr 27.16 Zgromadznia Związku z dnia 15.12.2016 roku (183,65KB)
 

XVIII.  Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2015 następujące uchwały:

PDF1.    Uchwała Nr 1/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. (236,20KB)

PDF​​​​​​​2.  Uchwała Nr 2/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. (234,71KB)

PDF3.  Uchwała Nr 3/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: Planu finansowego na rok 2015. (693,84KB)

PDF4. Uchwała Nr 4/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2018. (1,57MB)

PDF5. Uchwała Nr 5/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru dwóch członków Zarządu Związku. (224,49KB)

PDF6. Uchwała Nr 6/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Zarządu Związku Komunalnego Gmin. (241,16KB)

PDF7. Uchwała Nr 7/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin. (237,50KB)

PDF8. Uchwała Nr 8/15 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia planu rozwoju i modernizacji dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie. (4,91MB)

PDF9. Uchwała Nr 9/15 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie (4,25MB)

PDF10. Uchwała Nr 10/15 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2017 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (11,42MB)

PDF11. Uchwała Nr 11/15 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (7,95MB)

PDF​​​​​​​12. Uchwała Nr 12/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2014. (214,61KB)

PDF13.  Uchwała Nr 13/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2014. (283,24KB)

PDF14. Uchwała Nr 14/15 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2015. (820,06KB)

PDF15. Uchwała Nr 15/15 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie: Planu finansowego Związku na rok 2016. (1,37MB)

PDF12. Uchwała Nr 11/16 Zarządu Związku Komunalnego Gmin z dnia 24.10.2016 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 10/16 Zarządu Związku z dnia 23 września 2016 roku w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. (83,46KB)
 

XIX. Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2014 następujące uchwały.

 

1.    Uchwała Nr 1/14 z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.

  

2.  Uchwała Nr 2/14 z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 - 2016 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. 

 

3.  Uchwała Nr 3/14 z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiazywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie. 

 

4.  Uchwała Nr 4/14 z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2013 roku.

 

5.   Uchwała Nr 5/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2013.

 

6.    Uchwała Nr 6/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2013.

 

7.   Uchwała Nr 7/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2014.

 

8.    Uchwała Nr 8/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie enia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiących własność Związku

 

XX.  Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji podjęło w roku 2014 następujące uchwały sprawie zatwierdzenia taryf  i przyjęcia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

1.    Uchwała Nr 1/14 z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.

  

2.  Uchwała Nr 2/14 z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 - 2016 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. 

 

3. Uchwała Nr 3/14 z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. 

  

informację wytworzył(a): Piotr Kosela
za treść odpowiada: Piotr Kosela
data wytworzenia: 2017-01-04