Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Rewizyjna Związku

Komisja Rewizyjna Związku Komunalnego Gmin

 

 

 

Na podstawie Uchwały 6/19 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie : wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin 

wybrana została  Komisja Rewizyjna Związku w składzie :  –  Tomasz Gęsiarz ,–  Ryszard Szczuka,  –  Łukasz Kot . 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej     –  

Członek Komisji Rewizyjnej                  –  

Członek Komisji Rewizyjnej                  –                                                            

 Komisja Rewizyjna została powołana zgodnie z zapisami § 14 Statutu Związku Komunalnego Gmin:         

1. Zgromadzenie Związku kontroluje działalność Zarządu Związku; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. Komisja rewizyjna jest właściwa do rozpoznawania spraw we wszystkich dziedzinach działalności Zarządu, a w szczególności:
 1) zgodności działania z przepisami prawa, uchwałami Zgromadzenia, regulaminami, zakresami obowiązków i kompetencji,
 2) struktury organizacyjnej i wywiązywania się z zadań statutowych.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie planu finansowego Związku i występuje do Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje kontrole zlecone przez Zgromadzenie Związku, lub z własnej inicjatywy.
5. Ze względu na cel i przedmiotowy zakres kontroli komisja rewizyjna może prowadzić kontrole: kompleksową, problemową, doraźną i sprawdzającą.
6. Działalność komisji rewizyjnej nie narusza uprawnień kontrolnych doraźnych komisji powoływanych przez Zgromadzenie Związku.
7. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Związku spośród jego członków.
8. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów.